Huidige stand
€ 862.851,00

HELP MEE: OPNIEUW BEGINNEN

HELP MEE: OPNIEUW BEGINNEN

RD-actie 2020-21

 EEN BIJZONDERE ACTIE

De RD-actie die deze winter van start gaat mag je gerust een bijzondere noemen. Waarom?

Omdat we vanwege corona geen buitenlandse, maar binnenlandse doelen hebben uitgekozen.

 En dat is uniek in de geschiedenis van de acties die Draagt Elkanders Lasten ieder jaar organiseert.

Waarom we dit keer binnenlandse doelen steunen? Omdat het vrijwel onmogelijk is om naar het buitenland te reizen en daar projecten te bezoeken. Ook strikte regels in tal van landen maken het  werken daar zo goed als onmogelijk.

Daarom dit jaar aandacht voor nood in eigen land, en daarvoor hoef je niet eens ver te zoeken: dichtbij huis kom je ook schrijnende toestanden tegen waarin mensen leven. En zijn er mensen die onze steun hard nodig hebben.

BIJZONDERE ACTIE (2)

Er is nog iets dat deze actie bijzonder maakt: de afsluiting ervan (in het vroege voorjaar van 2021) valt vrijwel samen met de viering van het 50-jarig bestaan van het RD.

De opbrengst zal daardoor ook iets hebben van een verjaardagscadeau.  Tegelijkertijd mogen wij het als RD bij wijze van traktatie weer weggeven aan degenen die daar zeker blij mee zullen zijn.

Wie dat zijn? Drie bekende christelijke organisaties die in Nederland werken onder dak- en thuislozen, onder prostituees of onder gevangenen: Ontmoeting, Gevangenenzorg en het Scharlaken Koord.  

BIJZONDERE ACTIE (3)

Misschien maken die drie doelgroepen (gevangenen, ex-prostituees en dak- en thuislozen) onze actie nog wel het meest bijzonder. Want zeg nu zelf: het is helemaal niet vanzelfsprekend dat wij als ‘normale’ burgermensen sympathie koesteren voor deze groepen aan de onderkant van de samenleving. Van nature lopen we liever een straatje om als ze op onze pad komen.

Toch zijn we als christenen geroepen hier anders in te staan dan -om zo te zeggen-  wereldse mensen, juist omdat de Heere Jezus Zelf ons daarin voorging. Hij was het die Zich niet te goed voelde om met hoeren en tollenaars om te gaan. Zouden wij ons dan wel daarvoor te goed voelen?

En dan is er nog Mattheüs 25 (vs. 31-46), waarin wordt beschreven wat op de oordeelsdag zal gebeuren, en waar die aangrijpende woorden klinken:  “want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.”

Vooral vanwege deze woorden van de Heere Zelf, uitgesproken in Mattheüs 25  doen we een beroep op u om deze actie te steunen.

BIJZONDERE ACTIE (4)

En dan is er nog iets. Want weet u wat deze actie ook zo bijzonder maakt? Dat er zoveel vrijwilligers uit onze achterban actief zijn binnen de drie genoemde organisaties. Ze doen dat in alle stilte, maar heel getrouw, veelal in hun vrije tijd na hun dagtaak en bezoeken dan gevangenen, begeleiden voormalige prostituees, of ze staan klaar voor dak- en thuislozen.

U zult ze de komende weken in tal van verhalen ontmoeten, deze vrijwilligers. Graag willen we ook aan hen deze actie opdragen. Ze verdienen onze steun, en dat we achter hen staan!

EEN NIEUW BEGIN    

Zoals hierboven al vermeld, gaan we ons inzetten voor dak- en thuislozen, voor prostituees die hun leven willen verbeteren en met hun werk willen stoppen, en voor gevangenen die aan het eind van hun vaak jarenlange detentie graag weer een normaal leven willen leiden, maar die dat op eigen kracht niet lukken.

We hechten er waarde aan dit te benadrukken: Bij alle drie is sprake van een nieuw begin, een uittocht uit het oude leven, dat ze hartgrondig hebben leren veroordelen. Vandaar ook het motto in ons actie-vignet: Help mee (met) opnieuw beginnen.

Juist die beweging wég van het oude bestaan, maakt het waard om hen te steunen, temeer omdat het een kwetsbare gang is die ze maken, doordat het oude leven (oude makkers, collega’s) aan hen blijft trekken.

 HIERONDER IN HET KORT PER DOELGROEP EEN TOELICHTING OPDE PROJECTEN.     

(1)   Dak- en thuislozen

Er is sprake van een toenemend aantal dak- en thuislozen. Werkloos geworden als gevolg van de economische malaise door corona, raken veel buitenlandse arbeidsmigranten ook nog eens dakloos (omdat werk en onderdak door een en dezelfde baas zijn geregeld).

Wie erop let die ziet ze in een stad als Rotterdam: dak- en thuisloos geworden mannen, jongens en vrouwen die onder bruggen slapen, of in portieken en parkeergarages onderdak hebben gevonden.

De christelijke organisatie Ontmoeting runt in hartje Rotterdam een inloophuis waar deze mensen welkom zijn – voor een warme maaltijd, voor een gesprek, voor een cursus of een bezigheid (muziek maken, schilderen, koken) en voor Bijbelstudie, of een zondagse bijeenkomst – allemaal bedoeld om levens weer op de rails te krijgen: geestelijk én maatschappelijk.

Afbeelding1.png

Dak- en thuislozen in Rotterdam tijdens de bijeenkomst op zondagochtend. Foto Jaco Klamer  

Omdat de coronaregels het werk in dit Rotterdamse inloophuis bemoeilijken terwijl er juist meer mensen vanwege de coronacrisis aankloppen, hebben we dit werk in en rond de inloop in Rotterdam geselecteerd als te steunen doel. Zo is het gebouw waar de dak- en thuislozen worden ontvangen (aan de ’s Gravendijkwal 95), nodig aan renovatie toe.

Een tweede doel ten behoeve van dak- en thuislozen ligt ruim 100 kilometer in noordoostelijke richting, in de Veluwse gemeente Harderwijk. Ontmoeting is ook daar zo’n opvanglocatie begonnen, en dat was niet overbodig: tientallen dak- en thuislozen uit de omgeving van Harderwijk hebben inmiddels de weg gevonden naar deze inloop.

Deze locatie komt handen en oren tekort om iedereen hulp te bieden en gastvrij te ontvangen, en met onze actie willen we daar verandering in brengen.

Help mee om in zowel Rotterdam als in Harderwijk de zorg voor dak- en thuislozen verder uit te breiden, zodat ook zij worden geholpen met opnieuw beginnen een menswaardig leven te leiden.

(2)   Prostituees die willen stoppen.   

Bij het Scharlaken Koord raken ze er maar niet over uitgepraat: het aantal prostituees dat in Amsterdam wil stoppen met hun werk achter de ramen was nog nooit zo hoog. Doordat corona hen dwong om tijdelijk het werk te staken, kwamen veel vrouwen en meisjes tot bezinning en besloten ze uit het vak te stappen.

Afbeelding2.png

Een medewerkster van Scharlaken Koord op de Wallen om vrouwen achter de ramen op te zoeken en hen te helpen uit het vak te stappen. Foto Jaco Klamer

Maar ook hier geldt: zo gemakkelijk is dat niet, want waar kun je heen, en wat moet je doen om ander werk te vinden en waar is alternatieve woonruimte?

De medewerkers en vrijwilligers van Scharlaken Koord helpen hen daar graag bij, juist nu, omdat er vanwege de tijdelijke ‘lockdown’ op de Wallen ongekend veel vrouwen tot bezinning zijn gekomen,  willen stoppen en bij het Scharlaken Koord aankloppen voor hulp.

Voor het RD is dit een uniek moment om precies dit werk te steunen.

Concreet gaat het om een op te starten werkgelegenheidsproject dat het Scharlaken Koord bij de Noorderkerk in de Jordaan wil opstarten. Een verkooppunt voor tweedehandskleding (en in de toekomst mogelijk ook voor nieuwe kleding), waar vrouwen die weg willen uit de prostitutie aan de slag kunnen en onder deskundige begeleiding van Scharlaken Koord-medewerkers definitief een andere weg leren inslaan.

Helpt u mee om dit mooie initiatief op gang te helpen?

(3)   Gedetineerden die hun criminele verleden definitief  achter zich willen laten.

Opnieuw beginnen, en nooit meer in crimineel gedrag vervallen. Dat wil een groep gedetineerden die deelneemt aan de unieke “cursus” die Gevangenenzorg Nederland verzorgt in de gevangenis in Krimpen aan den IJssel, en dat de naam “de Compagnie” heeft gekregen.

Wie beseft dat meer dan 70 procent van de gevangenen in Nederland na vrijlating terugvalt in oud (wan)gedrag, die beseft ook wat een belangrijke rol de Compagnie speelt in het leven van gedetineerden, want door deze begeleiding door vrijwilligers en professionals van Gevangenenzorg worden ze als klaargestoomd voor een geslaagde terugkeer in de Nederlandse samenleving.

Een centrale plaats binnen de Compagnie heeft de cursus SOS: daarbij worden gedetineerden voor het eerst (!) indringend geconfronteerd met de gevolgen van hun daden, onder meer doordat slachtoffers daadwerkelijk hun verhaal komen vertellen.

Veel gevangenen gaan pas dáár beseffen wat ze hebben aangericht in levens van slachtoffers en hun familie. “Als ergens wordt gehuild”, zo liet een vrijwilliger weten, “dan is het tijdens die cursus”.

Het werk van Gevangenenzorg onder gedetineerden in Nederlandse gevangenissen verdient ieders steun en in het bijzonder zou het zo belangrijke werk dat nu nog alleen in Krimpen a/d IJssel op de Compagnie en via de SOS-cursus wordt gedaan, in veel meer gevangenissen een plek moeten krijgen.

Het kan toch niet bestaan dat dit voor de samenleving zo belangrijke werk onder gevangenen vanwege geldgebrek niet verder kan doordringen in tal van andere gevangenissen in Nederland.

Als ergens het motto van onze RD-actie “opnieuw beginnen” concreet wordt gemaakt, dan is het met dit werk van Gevangenenzorg Nederland.

Dat het ook nog eens orthodoxe christenen zijn die als vrijwilliger of professional deze kar trekken, vervult ons met gepaste trots. Hun werk mag niet onopgemerkt blijven.

En daarom vragen we u hartelijk om onze actie te steunen zodat Gevangenenzorg Nederland een stevig duwtje in de rug krijgt bij de verdere uitbouw van dit Compagnie- en SOS-werk onder gevangenen.

Doet u mee?

STREEFBEDRAG

Wat zou het mooi zijn als elk van de genoemde organisaties (Ontmoeting, Scharlaken Koord en Gevangenenzorg Nederland) na afloop van onze actie minimaal 200.000 euro in hun projecten kunnen steken. Welnu, die ambitie hebben wij: we stellen ons streefbedrag op tenminste 600.000 euro.

Helpt u mee dit te verwezenlijk? Van harte daartoe uitgenodigd.

Ab Jansen

Het verloop van de RD-actie in het kort:

Vanaf zaterdag 31 oktober zal het RD via sponsorpagina’s in de dagkrant (op dinsdagen en op zaterdagen) aandacht vragen voor de actie “Help mee: Opnieuw beginnen”.

Dat gebeurt via korte verhalen die het werk van de genoemde organisaties onder dak- en thuislozen (Ontmoeting), onder gedetineerden (Gevangenenzorg) en onder ex-prostituees (Scharlaken Koord) belichten.

Bedrijven en lezers zullen met behulp van deze pagina’s worden gevraagd een bijdrage te leveren, en zij kunnen dat via een speciaal daarvoor bestemd banknummer overmaken. Door een advertentie te plaatsen op deze pagina’s steunen bedrijven onze actie.

Ook via sociale media zal aan de actie aandacht worden besteed. Op de website steundel.nl komen alle verhalen, foto’s en video’s te staan die rond de actie worden gemaakt.

Eind februari 2021 zal de actie worden afgesloten.

Contact

RD-actie:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
T.n.v. RD-actie te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Moldavië - 2019
India - 2018
Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van